Upload voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.1.  Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Concept: Midnight Cowboys is een uniek digitaal multimediaal platform voor het ontdekken van talent, waarbij Deelnemers 24 uur per dag content kunnen uploaden en bekijken. Midnight Cowboys heeft mede als doel het talent te assisteren bij het verzilveren van haar populariteit. Midnight Cowboys B.V. fungeert als een soort eindredacteur/jury en maakt vervolgens een selectie uit de geuploade Content en stelt hiermee een programmering samen dat  ‘s nacht rondom middernacht wordt uitgezonden op een door Midnight Cowboys BV gekozen medium. Het Concept Midnight Cowboys is een eigen oorspronkelijk werk en draagt het persoonlijke stempel van Midnight Cowboys B.V.

1.3.  Content: de door Deelnemer geuploade content op het multi mediale platform van Midnight Cowboys.

1.4. Deelnemer: de natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar, of een gevolmachtigde, die het Inschrijfformulier op de Website heeft ingevuld en verzonden naar Midnight Cowboys en akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Natuurlijke personen jonger dan 18 jaar kunnen slechts Deelnemer worden met uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

1.5.  Inschrijfformulier: het formulier waarmee de Deelnemer zich gratis online inschrijft om mee te kunnen doen aan het Concept van Midnight Cowboys.

1.6. Midnight Cowboys B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Midnight Cowboys B.V.

1.7.  Overeenkomst: de overeenkomst die de Deelnemer sluit met Midnight Cowboys voor deelname aan het Programma. De van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met en maken deel uit van de Overeenkomst.

1.8.  Partijen: de Deelnemer en Midnight Cowboys tezamen.

1.9.  Programma: de selectie die Midnight Cowboys maakt uit de Content waarmee Midnight Cowboys een programmering samen stelt dat ‘s nacht rondom middernacht wordt uitgezonden op een door Midnight Cowboys gekozen medium, of op enigerlei andere wijze openbaar wordt gemaakt en/of verveelvoudigt dan wel geëxploiteerd.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsverhouding tussen Partijen.

2.2.  De toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Deelnemer worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3.  Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

2.4.  Het is Midnight Cowboys toegestaan de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Midnight Cowboys maakt alsdan een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar op [midnightcowboys.nl en/of midnightcowboys.tv].

2.5.  De Deelnemer begrijpt en gaat ermee akkoord dat Midnight Cowboys de Deelnemers’ gebruik als aanvaarding van de bijgewerkte Algemene Voorwaarden zal opvatten, indien Deelnemer na de datum van wijziging van de Algemene Voorwaarden nog steeds van het Concept gebruik maakt.

2.6. De Deelnemer dient de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

 

Artikel 3 – Tot stand komen Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst met de Deelnemer komt tot stand door het ingevuld digitaal toesturen van het Inschrijfformulier, het uploaden van de Content, het accepteren van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden door de Deelnemer, en vervolgens de bevestiging per e-mail van inschrijving door Midnight Cowboys aan de Deelnemer.

 

Artikel 4 – Privacy

4.1  Ten behoeve van het Concept verzamelt Midnight Cowboys bepaalde gegevens over een Deelnemer. Deze gegevens worden door de Deelnemer ingevuld op het Inschrijfformulier. Midnight Cowboys gebruikt en beschermt deze informatie conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4.2  Persoonlijke gegevens die via het Inschrijfformulier zijn verkregen kunnen worden opgeslagen en verwerkt. Door gebruik te maken van het Concept gaat u akkoord met deze opslag en verwerking. Deze verwerking ziet onder meer op:

a. de mogelijkheid om gericht aanbiedingen te kunnen doen;

b. het kunnen verzenden van nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, service berichten of andere elektronische boodschappen;

c.  het beveiligen en optimaliseren van de websites en bijbehorende technologieën van Midnight Cowboys;

d. het voldoen aan de op Midnight Cowboys rustende wet- en regelgeving.


Artikel 5 – Deelname

5.1 De Deelnemer kan Content uploaden die binnen de vijf thema’s van Midnight Cowboys valt. Deze thema’s zijn:

a. TV formats: format, presentator;

b. Music: band, zanger, zangeres;

c. Comedy: stand-up comedy, cabaret;

d. Art: kunst;

e. Overig.

5.2 Midnight Cowboys kan te allen tijde de Deelnemer de deelname aan het Programma ontzeggen, dan wel beslissen de Content niet openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, dit alles zonder opgave van redenen.


Artikel 6 – Verplichtingen Deelnemer

6.1 De Deelnemer zal zich weerhouden van elke activiteit die in strijd is met wet- en regelgeving, en/of strijdig is met intellectuele eigendomsrechten van derden, en/of handelingen die schade kunnen berokkenen aan derden en/of het imago en/of de reputatie van Midnight Cowboys. De Deelnemer vrijwaart Midnight Cowboys voor eventuele schade, waaronder doch niet beperkt tot gevolgschade en/of claims van derden.

6.2 De Deelnemer verleent Midnight Cowboys onvoorwaardelijk en onherroepelijk het recht en de toestemming om de geüploade Content op het platform, op de website van Midnight Cowboys, in het Programma en via ieder ander medium openbaar te (laten) maken, te (laten) verveelvoudigen en ten behoeve van uitzending te bewerk en/of anderszins al dan niet commercieel te gebruiken. Het hiervoor verleende recht en de gegeven toestemming zien uitdrukkelijk ook op alle andere huidige en toekomstige exploitatievormen, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend de exploitatie via internet.

6.3 De Deelnemer doet afstand van enig recht op vergoeding in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen doch niet uitsluitend enig recht op vergoeding voor de hiervoor in artikelen 6.2 van deze Algemene Voorwaarden genoemde toestemming.

6.4 De Deelnemer zal geen merk-, handels-, bedrijfsnamen en/of andere onderscheidingstekens van derden noemen, dragen en/of bij zich hebben, dan wel op directe of indirecte wijze hier naar verwijzen in de Content. De Deelnemer verleent geen medewerking aan reclame-uitingen van derden, waarin wordt verwezen naar het Programma en/of Midnight Cowboys en/of het Concept.

6.5 De Deelnemer zal geen Content uploaden met een inhoud die in het land waarin Deelnemer woonachtig is verboden is of die Midnight Cowboys in verband met het Concept en/of het Programma niet mag gebruiken of in bezit mag hebben.

6.6 De Deelnemer vrijwaart Midnight Cowboys voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de kosten voor juridische bijstand die verband houden met de niet-nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden.

6.7 De Deelnemer zal strikte geheimhouding in acht nemen met betrekking tot alle mogelijke geschillen die tussen de Deelnemer en Midnight Cowboys mochten ontstaan.

6.8 De Deelnemer verklaart, met het accepteren en van toepassing verklaren van deze Algemene Voorwaarden, in goede psychische en fysieke gezondheid te verkeren.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Midnight Cowboys

7.1  Midnight Cowboys zal zich inspannen om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst naar behoren te verrichten


Artikel 8 – Vergoeding Midnight Cowboys

8.1 Voor de door Midnight Cowboys geleverde diensten, die voortvloeien uit de Overeenkomst, ontvangt Midnight Cowboys een nader overeen te komen percentage  van de brutoinkomsten van de Deelnemer.

8.2 De verdeling van de inkomsten van de Deelnemer zal worden opgenomen in een individuele overeenkomst tussen de Deelnemer en Midnight Cowboys.


Artikel 9 – Kosten

9.1 Er zijn voor de Deelnemer geen kosten verbonden aan de inschrijving voor en deelname aan het Programma.

9.2 Midnight Cowboys zal slechts de eigen kosten voor het Concept en het Programma dragen. Kosten voor de Deelnemer om Content te creëren en/of te uploaden worden niet vergoed door Midnight Cowboys.


Artikel 10 – Uitsluiting garanties

10.1 Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de wettelijke rechten aantasten waar de Deelnemer als consument recht op heeft en die niet bij contract kunnen wijzigen of prijsgeven.

10.2 Het Concept wordt Deelnemer aangeboden in de toestand waarin deze zich bevindt. Midnight Cowboys geeft met betrekking tot het Concept geen enkele garantie of conformiteit af.

10.3 Midnight Cowboys verklaart of garandeert niet dat:

  • het gebruik maken van het Concept aan de eisen van de Deelnemer zal   voldoen;
  • het gebruik maken van het Concept onafgebroken, op tijd, op een veilige manier of foutloos zal verlopen;
  • eventuele door Deelnemer ten gevolge van het gebruik maken van het Concept verkregen informatie juist of betrouwbaar zal zijn;
  • fouten in de werking of functionaliteit van als onderdeel van het Concept aan u verstrekte software zullen worden hersteld.

10.4 Op het Concept zijn geen voorwaarden, garanties of bedingen van toepassing, behalve voor zover deze uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn neergelegd.


Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Niets in deze Algemene Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Midnight Cowboys voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt en niet in deze Algemene Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van Midnight Cowboys.

11.2 Voor door de Deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Midnight Cowboys niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Midnight Cowboys.

11.3 Voor zover Midnight Cowboys verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van toerekenbare tekortkomingen aangaande het Programma en/of het Concept, is deze schadevergoeding beperkt tot de hoogte van het bedrag dat de verzekering van Midnight Cowboys in het desbetreffende geval uitkeert. Midnight Cowboys is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansprakelijkheids­verzekering wordt uitgekeerd.

11.4 Midnight Cowboys is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens bijvoorbeeld overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder mede begrepen maar niet uitsluitend schade wegens gederfde winst, bedrijfsschade, stagnatieschade, gemiste besparingen, verlies van goodwill en/of gegevensverlies.

11.5 Midnight Cowboys is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing of verloren gaan van zaken bij de Deelnemer bij het creëren en/of uploaden van Content.

11.6 Midnight Cowboys is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden, waaronder doch niet uitsluitend hulppersonen, personeel, onderaannemers en/of leveranciers, die op verzoek en/of met toestemming van de Deelnemer bij het creëren van Content worden ingeschakeld.

11.7 Midnight Cowboys is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het vertrouwen dat Deelnemer heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, veranderingen die Midnight Cowboys aanbrengt in het Concept en/of binnen het Concept geboden opties en/of verwijdering dan wel het niet opslaan door Midnight Cowboys van Content.


Artikel 12 – Algemene bepalingen

12.1 Het is de Deelnemer, zonder voorafgaande – schriftelijke – toestemming van Midnight Cowboys, niet toegestaan zijn/haar rechten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

12.2 Partijen geven hierbij te kennen dat alle bepalingen in deze Algemene Voorwaarden beschouwd dienen te worden als essentiële bepalingen zonder welke partijen de Overeenkomst niet zouden hebben gesloten.

12.3 Indien één der Partijen op enig moment geen beroep doet op nakoming van één of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden door de andere Partij of één der rechten uit deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent, heeft dit niet tot gevolg dat zij daarmee afziet van de toepasselijkheid ervan. Evenmin geeft zij daarmee te kennen dat het aan de andere Partij is toegestaan één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaardenniet na te komen.

12.4 Nietigheid van één der bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de rechtskracht van de overige bepalingen.

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam worden onderworpen.